Privacy voorwaarden

Bij CIRIS Software (hierna: Ciris), hechten we waarde aan de bescherming van de privacy iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy beschermen.

Contactgegevens:

Website: www.ciris.nl
Adres: Slunterweg 46
Postcode: 6712 BW EDE
Email: [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is voor onze diensten. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • naam,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • naam van de onderneming waaraan u verbonden bent,
 • overige persoonsgegevens door u in uw bericht vermeld,

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • onze diensten te kunnen verrichten,
 • onze website optimaal te laten functioneren,
 • u op de hoogte houden van relevante acties en aanbiedingen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De verbinding met de website (www.ciris.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
 • De computers en apparaten waarop persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste beveiligingsupdates van Windows.
 • De computers en andere apparaten waarop persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner.
 • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht, en volgens de instructies, van CIRIS Software te verwerken.

Heeft u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening en om contact met u te kunnen onderhouden, is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

Website en Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van de browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Verder kun u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor onze marketing en de optimale werking van onze website gebruiken cookies en nemen we diensten van Google af. Hierbij houden we natuurlijk rekening met uw privacy. Onze cookies hebben uitsluitend het doel om de website optimaal te laten functioneren en verzamelen geen informatie over u. Zo gebruiken wij cookies die naar Youtube.com verwijzen om het filmmateriaal op Youtube te kunnen afspelen zonder dat wij uw persoonsgegevens daarbij verzamelen of verwerken. Op https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=nl&ref_topic=9386940 vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Youtube. Ook de cookies van Google Analytics brengen uw privacy niet in gevaar. Alle IP-adressen die als cookie door Google worden opgeslagen, worden geanonimiseerd en daarna anoniem opgeslagen. Deze gegevens zijn dus niet naar u te herleiden.

Concreet hebben we de volgende maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet voor een ander doel door Google worden gebruikt.

 • Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Google zich verplicht om uw persoonsgegevens alleen in opdracht van Ciris te gebruiken.
 • Persoonsgegevens worden door Google alleen versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Het delen van gegevens met Google is uitgezet. Google mag uw persoonsgegevens daardoor niet voor eigen diensten gebruiken.
 • Google-analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten zoals Doubleclick en Adwords,

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens zo kort mogelijk en nooit langer dan 2 jaar. Als u twee jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd en zal u uw persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren. Alleen om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst of andere overheidsinstanties te kunnen voldoen, bewaren we de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn langer.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en verkoop van persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten en we verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit spreekt uiteraard voor zich, maar voor de volledigheid vermelden we het toch graag.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons